Tisk Mapa serveru English

Politika integrovaného systému managementu

Posláním společnosti PRO NORTH® CZECH, a.s. je vytvářet novou kvalitu originalitou a spolehlivostí řešení problému pneumatik autoparků našich zákazníků.

Naše vize být nejlepší organizací výměny pneu v euroregionu je podporována systémovým přístupem vedoucím k dosahování vysoké jakosti a spolehlivosti poskytovaných produktů a služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Vedení společnosti PRO NORTH® CZECH, a.s. vyhlásilo Politiku integrovaného systému managementu a zavazuje se:

 • Uspokojovat potřeby a očekávání při zabezpečování provozuschopnosti autoparků našich zákazníků, při plnění požadavků právních předpisů a dalších požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Poskytovat služby s ohledem na účinné využívání přírodních zdrojů a vytváření podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.
 • Prevencí rizik a znečišťování předcházet možnosti vzniku situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců.
 • Zvyšovat angažovanost, motivaci, povědomí a odbornou úroveň našich zaměstnanců se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost na naší cestě směřující k excelenci.
 • Pod pojmem KVALITA rozumíme nejen neustálé zlepšování poskytovaných služeb, ale také neustálé zvyšování úrovně ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

PRO NORTH® II. generace: "KVALITA BEZ KOMPROMISŮ A NALHÁVÁNÍ!"


 • Kvalita je jedním z východisek a způsobů zvyšování bohatství a hodnoty našeho podniku.

 • Kvalita určuje spokojenost zainteresovaných stran s naším podnikem:
  • Naši zákazníci
  •  - přesvědčujeme je svou spolehlivostí a inovacemi
  •  - poskytujeme jim nejlepší výrobky a služby integrované do řešení jejich problémů, přání a potřeb
  • Naši spolupracovníci
  •  - nabízíme jim pracovní podmínky, v nichž se oceňuje sdílení společných hodnot, obětavost a vynikající výkon při realizaci vytýčených cílů
  •  - podporujeme růst jejich individuálních znalostí, schopností a dovedností
  •  - jejich odpovědnost a týmová angažovanost, způsobilost, loajalita a věrnost zajišťují náš úspěch
  • Naši partneři
  •  - věříme v jejich kvalitu a spolehlivost práce
  •  - pro vzájemnou úspěšnost potřebujeme jejich podporu a nabízíme alianční spolupráci
  • Naši akcionáři
  •  - trvalou snahou o dosažení hospodářských úspěchů (přes uspokojování potřeb našich zákazníků) a růstu hodnoty podniku posilujeme jejich důvěru
  • Naši společnost
  •  - hlásíme se ke své sociální odpovědnosti
  •  - základem veškerých našich činností je zdraví a bezpečnost lidí, podporované důslednou ochranou životního prostředí

 • Kvalita vyžaduje neustálé zlepšování. Abychom udrželi stávající a zajistili budoucí konkurenceschopnost v rámci rostoucích požadavků trhu.

 • Kvalita je základem našich budoucích úspěchů.
"Tržní a obchodní standardy určujeme bez kompromisů a nalhávání."


V Třinci 9.5.2007
Bc. Martina Misiarzová
představitel vedení integrovaného systémuIng. Czeslaw Kura, Ph.D., MBA
ředitel společnosti, předseda představenstva
© 2007 PRO NORTH® CZECH, a.s.,  Bezručova 446, 739 61 Třinec
PNEU + AUTOSERVIS: E-mail: servispronorth.cz, Tel.: +420 558 999 800, Mobil: +420 605 201 040
OBCHODNĚ ZÁKAZNICKÝ SERVIS: E-mail: infopronorth.cz, Tel.: +420 558 999 888, Fax: +420 558 999 889